ASEP

Publikační činnost pracovníků Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Výsledky publikační činnosti pracovníků Etnologického ústav AV ČR jsou evidovány v databázi ASEP (Automatizovaný Systém Evidence Publikací), která je zdrojem informací pro RIV (Rejstřík informací o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - VaVaI). ASEP představuje systém sběru, zpracování, uchovávání a šíření informací o publikacích a jiných informačních výstupech základního a aplikovaného výzkumu v Akademii věd ČR. U vybraných dat (dle kritérií RIV platných pro daný rok) probíhá každoročně export části záznamů do databáze RIV. Údaje z této databáze slouží také vedení AV ČR jako podklad pro interní periodická hodnocení jednotlivých akademických pracovišť. Od roku 2012 lze k bibliografickým záznamům ukládat plné texty dokumentů. Od roku 2018 lze ukládat také datové záznamy z výzkumu. Záznamy do systému ukládají prostřednictvím anonymního uživatelského účtu sami vědečtí pracovníci. Ohlašovací povinnost výsledku vědecké práce má první autor (z akademického pracoviště), který je na daném výsledku uveden. Zpracovatelka Asep následně záznam zkontroluje a odešle do online katalogu IPAC. 

Systém evidence je dán směrnicí Akademické rady č. 4/2013 ze dne 12. 3. 2013 "Tvorba a využívání celoakademické databáze ASEP" .

Při ukládání typu výsledků monografie (kniha jako celek), kapitola v knize a článek v odborném periodiku je povinné uložit informaci a soubor s licenční smlouvou. Eviduje Dana Motyčková, ukládá Vendula Novotná. 

ASEP – formuláře pro zápis publikační činnosti

Analytika ASEP  

Lze zde vyhledat jednotlivá akademická pracoviště, oddělení, pracovníky a vytvářet bibliografické, analytické, statistické a grafické přehledy jejich publikační práce. 

Bibliografie pracovníků Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.  
Výsledky pracovníků ústavu evidované v RIV  

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik 2015 vydávaných v ČR (pokud příspěvek v nich uvedený splňuje kritéria dle metodiky, je hodnocen v RIV) podrobněji na stránkách RVVI (Rada pro výzkum, vývoj a inovace).   

Pro vytvoření anonymního uživatelského účtu a v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte zpracovatelku ASEP:

Mgr. Vendula Novotná 
tel.: (+420) 532 290 277 
e-mail: novotna@eu.cas.cz