Zahlavi

Oddělení mobility a migrace

Oddělení mobility a migrace

Intenzivní pohyb napříč lokálními, regionálními, národními a globálními prostory v posledních desetiletích výrazně proměnil svět, ve kterém žijeme. Lidé migrují jako v minulosti v reakci na politické a ekonomické podněty, sociální a vojenské konflikty i environmentální krize. Celková mobilita výrazně narůstá díky zlepšujícím se informačním a dopravním technologiím a infrastrukturám. Také jiné než lidské entity, ať již živé či neživé, materiální či symbolické, jsou čím dál více v pohybu, který je s mobilitou lidí různými, často kauzálními, způsoby propojen.

Badatelé Oddělení mobility a migrace zkoumají různé formy pohybu sociálních aktérů, přičemž fenomény mobility a migrace je nezajímají pouze sami o sobě, ale též jako metafory, či spíše metonymie pokračujících globálních změn nevídaného rozsahu. Klíčovým záměrem je pochopit roli mobility a migrace v současném světě, popsat a analyticky porozumět tomu, jak jsou identity, praxe, diskurzy, instituce a místa vytvářeny a transformovány skrze pohyb v prostoru a čase.

Empiricky se badatelé věnují komplexním otázkám týkajících se mobility a migrace především ve střední a východní Evropě. Převažující metodologie pracovníků oddělení spočívá v etnografickém terénním výzkumu, kde získávání a utváření znalostí závisí na úzkých vztazích s výzkumnými participanty a důkladném obeznámení s kontextem zkoumaného terénu. Kromě využití metod zúčastněného pozorování a formálních a neformálních rozhovorů aplikují badatelé oddělení i další metody ke shromažďování a interpretaci dat, kupříkladu diskurzivní analýzu, nebo kvalitativně orientované focus groups. Tyto a další postupy využívají pracovníci oddělení v závislosti na situaci samostatně, nebo ve spolupráci s dílčími vědními oblastmi, ve kterých konzultují své postupy a získaná data s experty z řad sociologie, sociální geografie, filozofie či politologie.

Vzhledem k vysoké společenské relevanci výzkumu prováděného na oddělení je součástí jeho mise šíření badatelských výsledků také mimo akademickou komunitu směrem k odborné a širší veřejnosti. Oddělení mobility a migrace také reaguje na výzkumné požadavky vlády, mimovládních organizací, samospráv a legislativních orgánů.

Střednědobé výzkumné osy:

  • Státem řízené přistěhovalectví: adaptace a integrace migrantů
  • Politické násilí a ilegalizace migrantů
  • Zdraví a léčení v kontextu migrace
  • Uprchlická zkušenost
  • Nucené odsuny obyvatel a jejich současné důsledky
  • Jazyk a etnicita
  • Rasa a racializace (včetně rasové a kulturní politiky jazyka)
  • Transformace sociální pomoci a sociálního státu
  • Gender, maskulinita a násilí

 

Aktuality:

18. 04. 2024
Presentation by Elana Resnick, Thursday, May 16, 2 PM
10. 04. 2024
Zpráva o spuštění iniciativy
02. 02. 2024
Nová kniha zkoumá metodologické a etické výzvy, kterým výzkumníci čelí při práci s romskými komunitami.