Zahlavi

Středisko vědeckých informací

Středisko vědeckých informací

V SVI EÚ AV ČR jsou uloženy rozsáhlé soubory dokumentačních sbírek (např. fotodokumenty, fonodokumenty, výzkumné záměry, kresby, plánové dokumentace apod.). Jejich bohatá vypovídací hodnota spolu s hodnotou historickou řadí tyto sbírky k nejvýznamnějším pramenným základnám vědecké práce v oblasti národopisu na území ČR. Dokumentační sbírky, jejichž počátky sahají až do 1. poloviny 19. století, vznikaly díky organizované sběratelské činnosti a terénním výzkumům. Tyto fondy ústav dále rozšiřuje vlastními výzkumy, ale nemalá část novějších sbírek pochází také od amatérských sběratelů, z darů a samozřejmě i z nákupů.

Hlavním úkolem SVI je zajišťování informačního servisu především pracovníkům ústavu, ale i mimoústavním zájemcům. Proto pracovníci oddělení - kromě zajišťování běžných servisních služeb - věnují mimořádnou pozornost odbornému zpracovávání, a tím i zpřístupňování rozsáhlých dokumentačních i knihovních fondů.

V červenci a srpnu 2024 bude knihovna a studovna EÚ AV ČR, v.v.i. Praha - Na Florenci 3, Praha 1 – uzavřena.

V případě zájmu nás kontaktujte:

Knihovnice: PhDr. Ludmila Kopalová - kopalova@eu.cas.cz, 222828610 PhDr. Dana Motyčková, CSc. - motyckova@eu.cas.cz, 222828605

Archivářka: Bc. Barbora Gurecká – gurecka@eu.cas.cz, 222828502

Vedoucí SVI (v případě zvláštní potřeby): PhDr. Barbora Gergelová - gergelova@eu.cas.cz, 222828611

 

Ceník služeb SVI   EÚ AV ČR,v. v. i.

Středisko vědeckých informací tvoří:

SVI Praha, Na Florenci 3, Praha 1

SVI detašované pracoviště Brno, Veveří 97, Brno

 

vedoucí oddělení SVI - PhDr. Barbora Gergelová

mail: gergelova@eu.cas.cz

tel.: +420 222 828 611

 

Pracovníci SVI:

Mgr. Ondřej Volčík, dokumentační sbírky, písňový a folkloristický materiál, videotéka, detašované pracoviště Brno

mail: volcik@eu.cas.cz

tel.: +420 532 290 267

Mgr. Vendula Novotná, knihovna, ASEP, detašované pracoviště Brno

mail: novotna@eu.cas.cz

tel.: +420 532 290 277 (mobilní 737 406 760)

Bc. Barbora Gurecká, dokumentační sbírky, Praha

mail: gurecka@eu.cas.cz

tel.: +420 222 828 502

PhDr. Ludmila Kopalová, knihovna, Praha

mail: kopalova@eu.cas.cz

tel.: +420 234 612 610                                               

PhDr. Dana Motyčková, CSc., knihovna, plánová dokumentace, Praha

mail: motyckova@eu.cas.cz

tel.: +420 222 828 605

Mgr. Andrea Zobačová, fotodokumentace, osobní fondy a pozůstalosti, detašované pracoviště Brno

mail: zobacova@eu.cas.cz

tel.: +420 532 290 274

 

S dokumentačními sbírkami dále pracují, případně odborné konzultace zajišťují pracovníci jiných oddělení.

PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. – hudební materiál, odborná konzultace (odd. OPS), detašované pracoviště Brno

Mail: uhlikova@seznam.cz,

tel.: +420 532 290 273

Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. - hudební prameny (odd. etnomuzikologie a etnochoreologie, Praha)

mail: kratochvil@eu.cas.cz

tel.: +420 222 828 508

 

Dokumentační sbírky 

SVI pracoviště Na Florenci 3, Praha 1

Základem dokumentačních sbírek a archivních fondů EÚ AV ČR, v. v. i. - pracoviště Praha, Na Florenci 3 jsou především dokumenty písemné povahy, sbírkového či archivního charakteru. V souvislosti s historickými determinanty sbírkové a soustředěné sběrové aktivity předchozích institucí - Výboru pro lidovou píseň, Kabinetu pro národopis či Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV i Národopisné společnosti českoslov(a)enské - jsou dominující fondy folkloristické, slovesné i písňové folkloristiky, osobní-pozůstalostní fondy zakladatelů a tvůrců i významných představitelů české či československé etnologie. Nepochybně významné místo zaujímají i sbírkové, tematické fondy institucionální či ryze soukromé povahy.
Pracoviště dokumentačních sbírek a fondů (ARCHIV) Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i se rovněž přihlásilo v rámci nové zákonné úpravy k základní evidenci archivních fondů a sbírek Národního archivního dědictví (NAD) – číslo instituce 901100270. Základní statistika evidence listů.
K jednotlivým již zpracovaným sbírkám a fondům dle svého charakteru dokumentační povahy jsou vypracovány odborné inventáře, inventární seznamy, katalogy či rejstříky. Rovněž od počátku 90. let (20. stol.) průběžně dochází ke zpracování a zpřístupnění i na bázi evidence v podobě databází katalogizačních i odborně zpracovaných, vč. naskenované dokumentace.

Fotodokumentační sbírky

Vyhledávání ve fotodokumentačních fondech provádí pracovník SVI podle zadání žadatele. Vyhledávání je  nutné objednat (tel., email) předem.

Služby pro veřejnost: Po   9-11:30, 12:30-15:30
                                   ČT  9-11:30, 12:30-15:30

Fotografie pro publikační či studijní účely poskytuje Středisko vědeckých informací EÚ AV ČR,v.v.i. pouze v digitální podobě.
Pro poskytnutí fotografií k publikačním účelům je nutné uzavřít mezi žadatelem a EU AV ČR,v.v.i. smlouvu o autorských právech a formě úhrady za výrobu digitální kopie.

 

SVI detašované pracoviště Brno, Veveří 97, 60200 Brno

Dokumentační sbírky a fondy obsahují rukopisné a zvukové záznamy, dotazníky, filmy a fotografie. Od roku 1990 je pořizována rovněž systematická videodokumentace.

K nejrozsáhlejším fondům patří přes 73 tisíc rukopisných zápisů lidových písní z období posledních 150 let. Představují nejcennější pramenný písňový fond na našem území. Přínosem pro dějiny oboru jsou osobní fondy V. Úlehly, K. Vetterla a O. Sirovátky. Součástí Sirovátkova osobního fondu je i jeho rozsáhlá knihovna z pozůstalosti, která je včleněna pod knihovnu detašovaného pracoviště. Fotodokumentace obsahuje 20 000 ks negativů a 10 000 fotografií. Nejpočetněji zastoupenými tematickými okruhy jsou zpěv, hudba, tanec, obřadní a oděvní kultura, zaměstnání a stavitelství. Jejím základem je sbírka Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku, (1905) na jejímž vzniku se podílel L. Janáček.

 

K dispozici je elektronická databáze místní rejstřík / seznam lokalit sběru písní, která mapuje náš fond rukopisných zápisů; lze tak v něm hledat záznamy dle příslušející lokality.

Lokality sběrů lidových písní

 

Videotéka

Součástí sbírkových fondů brněnského detašovaného pracoviště Etnologického ústavu jsou filmy a audiovizuální terénní záznamy.

Základ videotéky tvoří kopie převážně 16mm filmů původní filmotéky – dnes už uzavřené sbírky filmů, která byla v roce 2001 předána Národnímu filmovému archivu a na brněnském pracovišti je přístupná pouze ke studijním účelům. O obsahu této části sbírkového fondu se můžete více dozvědět zde.

Oddíl filmů s etnografickou tematikou obsahuje krátké dokumentační záznamy a vědecké krátkometrážní filmy Vlasty Svobodové z období 1969–1985 zaměřené především na tradiční lidovou výrobu.

Folkloristická část filmotéky je souborem němých a zvukových filmů dokumentujících především lidové tance na Moravě a ve Slezsku, ale také v Čechách a v zahraničí, z toho nejvíce na Slovensku. Kolekce filmů o tancích vznikla v letech 1956–1966 díky dlouholetému a systematickému odbornému zájmu Zdenky Jelínkové. Obsahuje filmy, které byly natočeny pro badatelské účely (vědecké filmy), filmy vzniklé pro pedagogické účely (instruktážní filmy), filmy populárně-naučné a též dokumentární a hrané filmy, týkající se jiných témat, v nichž jsou však zachyceny také lidové tance. V některých filmech jsou kromě lidových tanců dokumentovány také dětské hry.

Podstatnou část videotéky tvoří videozáznamy pořizované systematicky v rámci terénních výzkumů od roku 1990 (do roku 2013 Jiřinou Kosíkovou, od roku 2013 Michalem Pavláskem). Audiovizuální záznam je využíván jako technika a metoda při etnologickém terénním výzkumu a při vytváření systematické videodokumentace jako pramen vědecké analýzy. Záznamy jsou zaměřené na současné tradiční i nové zvykoslovné jevy, na život a kulturu menšin, badatelské osobnosti a jednotlivé nositele a interprety folkloru. Videodokumentace se soustředí také na aktuální společenské fenomény, jakým je např. tzv. migrační krize prostřednictvím záznamů rozhovorů s aktéry migrace (západní a jihovýchodní Evropa), zachycení uprchlických táborů a tranzitních míst na tzv. balkánské migrační trase (Řecko, Makedonie).

Sestřihy terénních videozáznamů jsou využívány pro prezentaci jako součást referátů na konferencích, jako doprovodný materiál k odborným přednáškám a ve výuce v Ústavu evropské etnologie FF MU v Brně, filmové smyčky jsou součástí výstav atd.

Krátké dokumentární filmy (např. filmy Daj bože što je dobro, Moje války, Druhé Vojvodovo: myslet obrazem, Hledání východu, Masa) byly prezentovány na přehlídkách dokumentární tvorby i na mezinárodních festivalech dokumentárních a etnologických filmů (Antropofest Praha, MUSAIONFILM Uherský Brod, Academia Film Olomouc, ETNOFILM Čadca, International Festival of Ethnological Film Belgrade, Days of Ethnographic Film Ljubljana, Moscow International Visual Anthropology Festival, Kratovo Ethnographic Film Festival), ale též v audiovizuálních sekcích velkých mezinárodních konferencí a kongresech antropologů a etnologů (např. IUAES/International Union of Anthropological and Ethnological Sciences Congress, SIEF/The International Society for Ethnology and Folklore Congress).

Filmy a audiovizuální záznamy jsou uložené na nosičích VHS, S-VHS, Hi8, mini DV,
CD-ROM a DVD. Analogové videozáznamy jsou digitalizovány a spolu se záznamy pořízenými digitální kamerou archivovány na externích datových úložištích.

 

Literatura:

Kosíková, Jiřina: Videodokumentace na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR. Český lid 87, 2000, s. 249–261.
Kosíková, Jiřina: Lidové tance a dětské hry ve filmotéce Etnologického ústavu AV ČR. Filmografie. Brno, Etnologický ústav AV ČR, 1999.