Historical Demography

The aim of the journal is to promote cutting-edge research in the field of historical demography and related disciplines and to allow the free exchange of scientific knowledge. The journal publishes original research papers and major review articles in the field of historical demography, historical sociology, paleodemography, historical statistics, ethnology and historical anthropology related to the population history, family and migration history. The journal also publishes literature reviews and reports on developments in the field.

Abstracting and Indexing: Scopus, ERIH+

Contact: hdredakce@gmail.com

Subscriptions: gergelova@eu.cas.cz

 

ISSN 0323-0937 (Print)

ISSN 2570-9259 (Online)

Reg. nr. MK ČR E 18976

 

Price: 130 CZK

Published: biannually

Published by: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, ID 68378076

and Faculty of Humanities, Charles University, Prague, ID 00216208

About

Editor-in-chief: Alice Velková

Managing Editor: Markéta Skořepová

 

Editorial Board:

František Bahenský (Institute of Ethnology CAS, Prague)

Ioan Bolovan (Faculty of History and Philosophy, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca)

Karel Černý (First Faculty of Medicine, Charles University, Prague)

Ludmila Fialová (Faculty of Science, Charles University, Prague)

Josef Grulich (Institute of History, Faculty of Arts, University of South Bohemia, České Budějovice)

Pavla Horská (Prague)

Jan Horský (Faculty of Humanities, Charles University, Prague)

Eduard Maur (Prague)

Satoshi Murayama (Department of Humanities and Environmental Studies, Faculty of

Education, Kagawa University, Kagawa)

Sheilagh Ogilvie (Faculty of Economics, University of Cambridge)

Andrea Pokludová (Faculty of Arts, University of Ostrava, Ostrava)

Markéta Pražáková Seligová (Faculty of Humanities, Charles University, Prague)

Markéta Skořepová (Institute of History, Faculty of Arts, University of South Bohemia, České Budějovice)

Peter Teibenbacher (Institut für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte, Karl-Franzens-Universität Graz)

Pavol Tišliar (Department of Ethnology and Museology, Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava)

Alice Velková (Faculty of Science, Charles University, Prague)

Jiří Woitsch (Institute of Ethnology CAS, Prague)

 

Contact: Institute of Ethnology CAS, Na Florenci 3, 110 00, Praha 1, Czech republic

 

Subscription: Institute of Ethnology CAS, Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Czech republic, Distribuce malotirážních tisků, e-mail: gergelova@eu.cas.cz

 

Layout & Typo: Martin Třešňák, Šiškova 1228, 182 00 Praha 8, Czech Republic, e-mail: martin.tresnak@gmail.com

Printed by: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o., Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov, Czech Republic e-mail: ntp@ntp.cz, www.ntp.cz

Guide for authors

Témata příspěvků:
Redakce přijímá příspěvky z oboru historické demografie, historické sociologie, paleodemografie, archivnictví (pokud se týkají pramenů využitelných pro demografický výzkum), rovněž i historické geografie, případně historické statistiky (pokud se váží k historii obyvatelstva nebo historii demografie), z etnografie a historické antropologie (pokud se týkají otázek přirozené měny, rodiny a migrací). Přijímá rovněž recenze na publikace s výše uvedenou tematikou a zprávy o dění v oboru. Redakce nepřijímá recenze od autorů, kteří jsou vůči tvůrcům recenzovaných publikací v blízkém pracovním vztahu.


Redakce přijímá rukopisy výhradně v elektronické podobě na adrese hdredakce@gmail.com. V průvodním dopise uveďte úplnou kontaktní adresu, včetně Vašeho e-mailu a pracoviště.

Za zpracování a publikaci článků autoři žádné poplatky nehradí, ani za ně nejsou honorováni.

Rozsah příspěvku:
Textová část příspěvku by neměla přesáhnout 50 normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Rozsah zpráv a recenzí by neměl přesáhnout 5 normostran.
Je třeba, aby zaslaná studie obsahovala anglicky psaný abstrakt v rozsahu 500–700 znaků a 3–5 klíčových slov a měla řádný poznámkový aparát v souladu s citační normou, kterou časopis Historická demografie používá.

Rukopis je třeba zaslat v elektronické podobě v textovém editoru Word ve formátu *.doc nebo *.rtf., tabulky a grafy spolu se zdrojovými daty v programu Excel, obrázky a mapy ve formátu *.jpg nebo *.tiff v minimálním rozlišení 300 dpi. Jednotlivé strany rukopisu i jednotlivé přílohy musí být očíslovány. Mějte prosím na paměti, že veškeré přílohy lze otisknout pouze v černobílém provedení, uzpůsobte tomu úpravu grafů a barevných příloh tak, aby byla zachována jejich čitelnost.

 

Recenzní řízení:
Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Každý zaslaný rukopis je posuzován nejprve v užším redakčním kruhu. Pokud je rozhodnuto o jeho zařazení do recenzního řízení, je následně postoupen dvěma nezávislým oponentům, jejichž připomínky je autor povinen zohlednit a zapracovat do svého textu. Posudky spolu s novou verzí rukopisu jsou poté předloženy redakční radě časopisu, jež se může usnést na dalších připomínkách a doporučeních, které je autor povinen rovněž zapracovat. Na základě doporučení recenzentů a redakční rady šéfredaktor/ka rozhoduje, zda příspěvek bude: a) publikován beze změn či pouze s menšími úpravami, b) upraven a předložen znovu k posouzení, c) zamítnut, d) zaslán třetímu recenzentovi. Rozhodnutí o publikování rukopisu je autorovi sděleno nejdéle do 14 dnů po zasedání redakční rady konaném vždy v jarním a podzimním termínu. Redakce provádí jazykovou a grafickou úpravu textu, může požadovat úpravy či omezení grafických a obrazových příloh.
 

Zásady pro optimální podobu textu:

A. Texty
1. Poznámky pod čarou vkládejte za pomoci automatické funkce programu Word.

2. Vyznačování v textu (kurzívou, tučně) a používání exponentů a indexů bude zachováno.
3. Nepoužívejte různé druhy podtisků a barev pro úpravu textů, titulků a tabulek a grafů, nepoužívejte ani podtrhávání v textu.

4. Nepoužívejte jiná než automatická formátování, vyvarujte se prosím užívání tabelátorů, konců, pevných a vícečetných mezer, odsazování odstavců pomocí mezerníku apod.
Text bude v konečné úpravě zalomen v jiné velikosti a typu písma, proto jakákoli grafická úprava textu je zbytečná.

 
B. Tabulky, grafy, obrazové soubory
1. Vypracované tabulky a grafy vkládejte přímo do textu a zároveň přiložte i se zdrojovými daty v samostatném souboru v programu Excel. Při přípravě tabulek i grafů prosím berte v úvahu rozměry časopisu (formát A5) a uzpůsobte tomu rozměry vkládaných objektů tak, aby po zalomení zůstaly čitelné. Grafy a obrázky přizpůsobte černobílé formě tisku.
2. Všechny obrazové soubory (mapy, fotografie) vložte do textu a zároveň přiložte samostatně ve formátu *.jpg nebo *.tiff. a v minimálním rozlišení 300 dpi.

3. U každé tabulky, grafu či obrázku musí být uveden název v češtině a angličtině a také zdroj ve formě krátkého odkazu na užitý archivní materiál, publikaci či vlastní výpočet.

4. Nejvhodnějším typem písma v grafech a tabulkách je Times New Roman.
 

C. Pravidla citací

Časopis historická demografie se řídí citační normou užívanou Českým časopisem historickým. V případě citování více prací jednoho autora v jedné poznámce vždy uvádějte celé jméno a příjmení autora, vyhněte se prosím zkracování typu Týž, Táž. Vyvarujte se také zkracování názvů periodik ve smyslu Historická demografie (dále HD). Opakovaný odkaz na konkrétní publikaci je vhodné zkrátit (E. Maur, Základy, s. 15; tamtéž, s. 15), při první zmínce je však nezbytně nutné uvést úplnou citaci bez jakýchkoliv zkratek a vsuvek. Zejména v případě knih či rozsáhlejších statí se snažte uvést co nejpřesnější stránkové rozmezí textu, na který odkazujete (s. 15–20).

 

Příklady základních druhů citací:

Monografie:
Eduard MAUR, Základy historické demografie, Praha 1978.

Sheilagh OGILVIE, A Bitter Living. Women, Markets and Social Capital in Early Modern Germany, Oxford 2003.

(u publikace s více než třemi autory se uvádí jen příjmení prvního autora, za ním následuje zkratka aj., u zahraničních et al.)

Edice:

Josef JIREČEK (ed.), Práva městská Království českého a Markrabství moravského od Pavla Kristiána z Koldína, Praha 1876, s. 102–111, § C.XXXVII–§ C.LIX).

(mají-li editované záznamy pořadová čísla, je třeba je uvést spolu se stránkami)

Články v časopisech:

Pavla HORSKÁ, K historickému modelu středoevropské rodiny, Demografie 31, 1989, s. 137–143.

Beatrice MORING, Nordic Retirement Contracts and the Economic Situation of Widows, Continuity and Change 21, 2006, s. 383–418.


Články ve sbornících, kapitoly v kolektivních monografiích:
Dana Štefanová – Markus Cerman, Lebensunterhalt und Erwerb im Alter in ländlichen Gesellschaften der frühen Neuzeit, in: Marie Koldinská – Alice Velková (eds.), Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, Praha 2003, s. 83–107.

Sonya O. ROSE, Widowhood and Poverty in Nineteenth-century Nottinghamshire, in: John Henderson – Richard Wall (eds.), Poor Women and Children in the European Past, London 1994, s. 269–291.


Přednášky z konferencí:
Eduard MAUR, Problémy studia migrací v českých zemích v raném novověku, příspěvek přednesený na konferenci Dějiny migrací v českých zemích v raném novověku, Praha 14. 10. 2005.

Internetové zdroje:

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru, Toposekce 3. vojenského mapování, https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html (27. 8. 2018).

Nevydané prameny:

Nevydané prameny je třeba citovat podle platných archivních metodik, tedy uvést v tomto pořadí správný oficiální název instituce, název fondu/sbírky, inventární číslo/přírůstkové číslo/signatura, ukládací jednotka. Názvy archivů a archivních fondů lze zkrátit na obecně užívané zkratky. Pro evidenční čísla a názvy archivních ukládacích jednotek užívejte označení a zkratky podle platných metodik (Základní pravidla pro zpracování archiválií). V případě rozsáhlejších materiálů připojte co nejpřesnější rozsah v podobě odkazu na stránky či folia.

 

Národní archiv (dále NA), fond Berní rula (dále BR), inv. č. 2, fol. 363–391.

Státní oblastní archiv v Třeboni (dále SOA v Třeboni), fond Velkostatek (dále VS) Blatná, inv. č. 5, sign. I B5, kn. 5.

 

Pokyny pro úpravu textů ke stažení zde.

Guide for Reviewers

Promptness

Any selected referee who feels unqualified to review the research reported in a manuscript or knows that its prompt review will be impossible should notify the editor and excuse himself/herself from the review process.

Confidentiality

Double-blind peer review is applied. Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editors.

Standards of Objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Acknowledgement of Sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Service to the Academic community

The editors do not pay any fees to reviewers.

Download review form here.

Journal Rules

Peer Review Policy

Submitted manuscripts are first evaluated by the Editor-in-Chief (in case of doubt, the Editor-in-Chief consults the Editorial Board). If felt to be suitable for publication, manuscripts will be sent to two different reviewers selected by the Editor-in-Chief from a list approved by the Editorial Board as a part of the double-blind review process. Following the advice of reviewers, the Editor will decide whether the piece is appropriate to be a) published with minor or no changes; b) needs to be revised and resubmitted; c) is to be rejected; d) is to be sent to a third reviewer. The final decision is presented and approved by the Editorial Board. The Editor works closely with reviewers and authors to guarantee a swift review and publication.

 

Publication Ethics and Malpractice Statement

Everyone involved in publishing process incl. authors, editors and reviewers must strictly follow: Publishing Ethics Resource Kit /PERK/ of Elsevier and Code of Conduct of COPE.

 

Publication decisions

The Editor-in-Chief of Historická demografie is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The Editor-in-Chief follows the reviewers’ recommendations and consults and informs the Editorial Board of her decisions. The Editor-in-Chief must also follow the journal’s policies and legal requirements, such as those regarding libel, copyright infringement and plagiarism.

Fair Play

All manuscripts will be reviewed based on intellectual content without regard for age, gender, race/ethnicity, sexual orientation, country of origin, or political philosophy of the authors.

Confidentiality

All manuscripts submitted for peer-review are kept strictly confidential. The Editor-in-Chief and the Editorial Team must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, as appropriate.

Against Ghostwriting

Academic integrity is a foundation of quality scholarship and readers should be certain that the authors of publications present the results of their work in keeping with the standards of transparency, integrity and honesty.

Scholarly ethics as well as the highest editorial standards require strict transparency of information about all persons and institutions that have contributed to the publication (to its ideas, content, production or funding, etc.). Providing complete information of this kind is not only a manifestation of good academic practice but also a proof of social responsibility. So-called „ghostwriting” and „guest authorship” are practices that violate this principle.

„Ghostwriting” takes place if a person has substantially contributed to a publication, but his/her participation as a co-author is not revealed or his/her role is not acknowledged in the acknowledgements included in the publication.

„Guest authorship” („honorary authorship”) takes place if an author’s/co-author’s contribution to a publication has been scant or none at all, and yet she/he is listed as the publication’s author or co-author.

In order to counteract „ghostwriting”and „guest authorship,” the journal’s Editorial Board has introduced the following principles:

1. The Authors are required to reveal the particular authors’ contribution to the publication (providing their affiliation and specifying the nature of their contributions).

2. The Authors are required to provide the financial disclosure, i.e. to report the sources of financing the publication and contributions of academic research institutions, associations and other bodies.

3. Information specified in points 1 and 2 should be provided in the declaration enclosed to the paper.

4. The Editorial Board will document all instances of violating and infringing on the principles of scholarly ethics and notify appropriate bodies and authorities.

Multiple, or Concurrent Publication

Submitted manuscripts cannot have been published elsewhere, and they cannot be currently under review elsewhere. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is unacceptable.

Acknowledgement of Sources

Proper acknowledgment of the work of others must always be given. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.

Fundamental errors in published works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author’s obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

Copyright

By submitting the work to the journal, the author expresses her/his free and informed consent to the license terms and the processing of personal data specified here. By submitting the work to the journal, the author agrees to the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International Copyright Notice, which will apply to the submission if and when it is published by this journal.

Journal History

Recenzovaný vědecký časopis Historická demografie byl založen v roce 1967 v bezprostřední návaznosti na rozvoj historicko-demografických výzkumů v tehdejším Československu, které vycházely zejména z teoreticko-metodologického pozadí západoevropské historické demografie. Z počátku vycházel jedenkrát ročně. V letech 1975–1984 bylo vydávání časopisu z politicko-ideologických důvodů přerušeno. Časopis byl vydáván do roku 1991 Historickým ústavem ČSAV (respektive jeho předchůdci), později Sociologickým ústavem AV ČR. Od roku 2007 jsou zaslané příspěvky důsledně recenzovány systémem peer-review. V roce 2009 přebírá časopis do svého portfolia Etnologický ústav AV ČR,v. v. i. a časopis začíná vycházet dvakrát ročně. Od roku 2015 časopis vychází ve spolupráci Etnologického ústavu a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Časopis byl vždy výrazně otevřen novým teoriím a metodám, stojí na pozicích blízkých interpretativně zaměřeným disciplínám. Většina příspěvků je publikována v češtině, nicméně zastoupení cizojazyčných příspěvků a zahraničních autorů na stránkách Historické demografie vždy výrazně převyšovalo a převyšuje standardy obvyklé u jiných humanitně zaměřených periodik vydávaných u nás. V osmdesátých a devadesátých letech 20. století se do České republiky právě prostřednictvím textů v Historické demografii dostávají paradigmatické impulzy antropologického studia rodiny, respektive celého historickoantropologického diskurzu.

Open Access Policy

The journal’s goal is to foster leading research in historical demography by maximizing the free exchange of scholarly knowledge. Historická demografie therefore provides gold open access to all of its content. The journal is available under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Details for the authors

1. Fees: there is no article processing charge (APC) and no gold open access publication fee for authors or for article submission or publication.

2. Copyright owner: the author.

3. License: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International (CC BY SA).

4. Self-archiving: author can archive pre-print, postprint, and publisher's version (PDF), but must provide title, volume, issue, pages and link to the website of journal.

5. Content freely available on journal website: Immediately upon publication.

Online archive