Zahlavi

Oddělení mobility a migrace

Oddělení mobility a migrace

Intenzivní pohyb napříč lokálními, regionálními, národními a globálními prostory v posledních desetiletích výrazně proměnil svět, ve kterém žijeme. Lidé migrují jako v minulosti v reakci na politické a ekonomické podněty, sociální a vojenské konflikty i environmentální krize. Celková mobilita ovšem výrazně narůstá díky zlepšujícím se informačním a dopravním technologiím a infrastrukturám. Také jiné než lidské entity, ať již živé či neživé, materiální či symbolické, jsou čím dál více v pohybu, který je s mobilitou lidí různými, často kauzálními, způsoby propojen.

Badatelé oddělení mobility a migrace zkoumají různé formy pohybu sociálních aktérů, přičemž fenomény mobility a migrace je nezajímají pouze sami o sobě, ale též jako metafory, či spíše metonymie pokračujících globálních změn nevídaného rozsahu. Klíčovým záměrem je pochopit roli mobility a migrace v současném světě, popsat a analyticky porozumět tomu, jak jsou identity, praxe, diskurzy, instituce a místa (places) vytvářeny a transformovány skrze pohyb v prostoru a čase. Badatelům oddělení k tomu kriticky slouží řada teoretických konceptů, mezi které lze zařadit transnacionalismus, stát, vysídlení, diasporu, integraci, subjektivitu, ztrátu a trauma, či migrační režim.

Empiricky se badatelé věnují komplexním otázkám týkajících se mobility a migrace především ve střední a východní Evropě. Převažující metodologie pracovníků oddělení spočívá v etnografickém terénním výzkumu, kde získávání a utváření znalostí závisí na úzkých vztazích s výzkumnými participanty a důkladném obeznámení s kontextem zkoumaného terénu. Kromě využití metod zúčastněného pozorování a formálních a neformálních rozhovorů aplikují badatelé oddělení i další metody ke shromažďování a interpretaci dat, kupříkladu diskurzivní analýzu, nebo kvalitativně orientované focus groups. Tyto a další postupy využívají pracovníci oddělení v závislosti na situaci samostatně, nebo ve spolupráci s dílčími vědními oblastmi, ve kterých konzultují své postupy a získaná data s experty z řad sociologie, sociální geografie, filozofie či politologie.

Vzhledem k vysoké společenské relevanci výzkumu prováděného na oddělení je součástí jeho mise šíření badatelských výsledků také mimo akademickou komunitu směrem k odborné a širší veřejnosti. Dlouhodobým cílem oddělení je budovat výzkumné kapacity takovým způsobem, aby byli pracovníci schopni reagovat na požadavky vlády, samospráv a legislativních orgánů.

Střednědobé výzkumné osy:

  • Státem řízená reemigrace krajanů z Ukrajiny a Ruska (po roce 1945, 1989, 2014) – adaptace, integrace a sociabilita v cílovém prostoru ČR, strategie kooperace a péče o zdraví u jednotlivých skupin.
  • Uprchlictví z válečných zón do střední a východní Evropy – xenofobie, politizace migrace, ekonomická nejistota a marginalizace, street-level bureaucracy, obnovování žitých světů, útěk do každodennosti.
  • Češi v zahraničí – odchody, návraty a životní trajektorie, státní politika ve vztahu ke krajanům.
  • Romská migrace do českých zemí a z České republiky do zahraničí.
  • Vietnamci v ČR – integrace vs. diasporizace.