Zahlavi

Oddělení mobility a migrace

Oddělení mobility a migrace

Intenzivní pohyb napříč lokálními, regionálními, národními a globálními prostory v posledních desetiletích výrazně proměnil svět, ve kterém žijeme. Lidé migrují jako v minulosti v reakci na politické a ekonomické podněty, sociální a vojenské konflikty i environmentální krize. Celková mobilita výrazně narůstá díky zlepšujícím se informačním a dopravním technologiím a infrastrukturám. Také jiné než lidské entity, ať již živé či neživé, materiální či symbolické, jsou čím dál více v pohybu, který je s mobilitou lidí různými, často kauzálními, způsoby propojen.

Badatelé Oddělení mobility a migrace zkoumají různé formy pohybu sociálních aktérů, přičemž fenomény mobility a migrace je nezajímají pouze sami o sobě, ale též jako metafory, či spíše metonymie pokračujících globálních změn nevídaného rozsahu. Klíčovým záměrem je pochopit roli mobility a migrace v současném světě, popsat a analyticky porozumět tomu, jak jsou identity, praxe, diskurzy, instituce a místa vytvářeny a transformovány skrze pohyb v prostoru a čase.

Empiricky se badatelé věnují komplexním otázkám týkajících se mobility a migrace především ve střední a východní Evropě. Převažující metodologie pracovníků oddělení spočívá v etnografickém terénním výzkumu, kde získávání a utváření znalostí závisí na úzkých vztazích s výzkumnými participanty a důkladném obeznámení s kontextem zkoumaného terénu. Kromě využití metod zúčastněného pozorování a formálních a neformálních rozhovorů aplikují badatelé oddělení i další metody ke shromažďování a interpretaci dat, kupříkladu diskurzivní analýzu, nebo kvalitativně orientované focus groups. Tyto a další postupy využívají pracovníci oddělení v závislosti na situaci samostatně, nebo ve spolupráci s dílčími vědními oblastmi, ve kterých konzultují své postupy a získaná data s experty z řad sociologie, sociální geografie, filozofie či politologie.

Vzhledem k vysoké společenské relevanci výzkumu prováděného na oddělení je součástí jeho mise šíření badatelských výsledků také mimo akademickou komunitu směrem k odborné a širší veřejnosti. Oddělení mobility a migrace také reaguje na výzkumné požadavky vlády, mimovládních organizací, samospráv a legislativních orgánů.

Střednědobé výzkumné osy:

  • Státem řízené přistěhovalectví: adaptace a integrace migrantů
  • Politické násilí a ilegalizace migrantů
  • Etnické diaspory v moderních společnostech
  • Zdraví a léčení v kontextu migrace
  • Uprchlická zkušenost
  • Nucené odsuny obyvatel a jejich současné důsledky
  • Rasa a racializace
  • Transformace sociální pomoci a sociálního státu
  • Gender, maskulinita a násilí
Pracovníci
Projekty

Název projektu: Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky (TA ČR)

Hlavním cílem projektu je zanalyzovat potřeby krajanů a Čechů žijících v zahraničí a vytvořit tak základ pro budoucí systematičtější návratovou politiku státu a dále také analyzovat přínosy udržení vazeb těchto osob na Českou republiku (obhajoba a podpora českých zájmů v zahraničí).

Řešitelské konsorcium je složeno ze zástupců tří organizací:

1) Tým Geomigrace spadající pod Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy (řešitelé doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D., a kol.) se spolupracovníky z CZexpats in Science, z. s. (Olga Löblová, PhD. a kol.)

2) Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (řešitelé Mgr. Veronika Beranská, Ph.D., a doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.)

3) Národní ústav pro výzkum inovativních technologií, z. ú. (NUVIT) (Mgr. Kateřina Zachová a kol.)

Doba trvání: 2 roky (zahájeno listopad 2020)