Zahlavi

Oddělení paměťových studií

Oddělení paměťových studií

Paměť patří v posledních několika desetiletích k zásadním výzkumným tématům sociálních a humanitních věd, a to i pro svůj všepostihující charakter. Její „znovuobjevení“ je spojeno s proměnami věd o člověku a společnosti a změnami paradigmat, procesy modernizace, ale závisí i na technologickém vývoji či promýšlení situace odchodu svědků zásadních historických událostí a procesů 20. století.

Oddělení paměťových studií je zaměřeno na etnologický výzkum paměti jako dynamického fenoménu odrážejícího sociokulturní změny i transformační procesy v soudobé společnosti a jako specifického zdroje reflexe kultury a způsobu života spojujícího současnost s minulostí. Pozornost je zaměřena na zkoumání historických kontinuit a diskontinuit, na funkce a vztahy dobových paměťových médií (ústní podání, rukopis, obraz, tisk a jiná masmédia), na produkci a konstrukci paměti v přímé interakci mezi aktéry a v online prostoru, na časové, prostorové a sociální dimenze paměti, na institucionální rozměr vzpomínání či na uchopení paměti jako nástroje politické praxe přítomnosti. V centru pozornosti tak stojí jak obsahy paměti (reprezentace minulosti materiální i nemateriální povahy), tak procesy a média paměti.

Vědecká činnost oddělení se soustřeďuje především na studium forem intersubjektivně sdílené paměti. V rámci kulturní paměti se věnuje výzkumu stop minulosti, jež přesahují paměť jednotlivců sdílenou se současníky, a forem jednání, které mají za úkol tyto stopy zachovávat. V oblasti komunikativní paměti sleduje – především za využití metody orální historie – formování a transmisi hodnot generační a mezigenerační povahy, chápání žité každodennosti či vyrovnávání se s historickými procesy a událostmi 20. století. Při zkoumání politiky paměti a kultury vzpomínání se soustřeďuje na možné způsoby veřejného zacházení s minulostí, kterými se tato zpřítomňuje a udržuje v povědomí společnosti nebo určité sociální skupiny. A konečně v oblasti paměti krajiny se zabývá přírodními a kulturními prvky, jež přispívají k významné roli krajiny jako základního rámce lidského života a kroniky událostí a příběhů.

 

K dispozici je elektronická databáze rukopisných záznamů lidových písní podle lokalit sběru. Jde o písňový fond umístěný na detašovaném pracovišti Brno.

Klikněte zde pro vstup do rejstříku

Katalog korespondence vztahující se k činnosti Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku, Státního ústavu pro lidovou píseň a dalších následnických institucí předcházejících vzniku brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR.

http://osw-web.avcr.cz/eu/

---------------------

Aktuální a výhledová tematická těžiště:

  • výzkum rodinné paměti a mezigeneračního přenosu
  • kultura vzpomínání vybraných sociálních skupin
  • proměny etnokulturních tradic v současné společnosti (paměť a vybrané folklorní projevy, tradice versus inovace)
  • obyčejová a obřadní kultura, festivity
  • identitotvorné aspekty paměti a zapomínání
  • každodennost v socialismu
  • ústní a on-line komunikace
  • kulturní stereotypy a mentální obrazy
  • krajina (role zeměpisných jmen, význam drobných památek v ochraně kulturního dědictví, možnosti využití tradičních postupů hospodaření s vodou při úvahách o adaptaci na klimatické změny)
  • vydávání pramenů ve vědeckých edicích
Pracovníci
Granty

Aktualní projekty: 

Armáda jako nástroj socializace: Reflexe fenoménu základní vojenské služby v českých zemích (1968-2004) (GA AV ČR 19-19311S, 2019-2021)

Řešitel: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph. D.

Spoluřešitel: PhDr. Karel Altman, CSc.

Spolupracovník: Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth

Cílem projektu je na základě analýzy a interpretace různorodých pramenů popsat význam a proměnu fenoménu základní vojenské služby v českých zemích v letech 1968-2004 na pozadí odlišných politických režimů (tj. socialistického a demokratického).

 

Proměny pohřebního ritu v Čechách a na Moravě v průběhu 20. století (GA AV ČR 19-09208S, 2019-2021)

Navrhovatelka: Mgr. Olga Nešporová Ph.D.

Spolupracovníci: PhDr. Alexandra Navrátilová, CSc., Dr. Heléna Toth, Ph.D. 

Cíl projektu: Projekt přinese hlubší poznání o pohřebních ritech v Čechách a na Moravě v průběhu 20. století. Speciální pozornost bude věnována občanským obřadům a kremaci, které  se rozšířily v období vlády Komunistické strany Československa od 1948 do 1989.   

 

Realizované projekty:

Leoš Janáček – Folkloristické dílo, řada I, sv. 3-2 / Leoš Janáček – Folkloric Studies, Series I, Vol. 3-2 (GA ČR 16-14263S, 2016–2018) 

Řešitelka: Lucie Uhlíková

Spoluřešitelka: Marta Toncrová

Odborná spolupracovnice: Jarmila Procházková

Projekt směřoval k vydání posledního svazku kritické edice Janáčkova literárního, teoretického a folkloristického díla.

 

Mechanismy a strategie generační transmise rodinné paměti vybraných sociálních skupin (GA ČR 16-19041S, 2016—2018)

Řešitelka: Jana Nosková

Spoluřešitelka: Sandra Kreisslová

Spolupracovník: Michal Pavlásek

Projekt byl zaměřen na mechanismy a strategie transmise rodinné paměti u třígeneračních rodin nuceně vysídlených Němců, Němců zůstavších v ČR, českých reemigrantů z Choravatska a Čechů v Chorvatsku. Sledována byla aktérská recepce migrace po 2. světové válce v diachronní i synchronní perspektivě, kulturní paměť daných skupin a diskurzy vytvářené elitami daných skupin. 

 

Vydání knihy „Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna (Česko-německý fond budoucnosti, č. 5-15-6062, 2015)

Řešitelka: Jana Nosková

Cílem projektu byla příprava a vydání knihy vycházející z jedinečné sbírky písemných autobiografických materiálů sepsaných německými obyvateli Brna, které jsou uloženy v Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i., a vztahují se ke každodennímu životu v multikulturním a multietnickém městě v první polovině 20. století. Kniha zahrnuje 10 editovaných textů, úvodní studii, glosář, uličník a rejstříky, vyšla dvojjazyčně.

 

Vizuální kultura v kontextu eucharistické devoce v Českých zemích pozdního středověku (GAČR 13-32696S, 2013–2015)

Řešitel: Aleš Mudra

Spolupracovnice: Věra Frolcová

Projekt se zabývá souborným zpracováním eucharistické úcty pozdního středověku a specifickou rolí výtvarného umění v procesu jejího rozvoje v Českých zemích. Sleduje vybrané otázky kontinuity a diskontinuity z kulturně historických a etnologických hledisek.

 

Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí (OP vzdělání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0038, 2011 –2014)

Brněnské pracoviště EÚ AV ČR, v.v.i., je partnerem Ústavu evropské etnologie MU v projektu, který se soustředí na tematické rozšíření a finanční zabezpečení terénního výzkumu studentů etnologie a pořádání praktických seminářů.

Řešitelé: K. Altman, J. Nosková, J. Pospíšilová, M. Toncrová, Š. Toncrová, L. Uhlíková.

Centrum pro etnologický výzkum

Centrum pro etnologický výzkum - Facebook

 

Vydání knihy „Měla jsem moc krásné dětství.“ Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20. až 40. letech 20. století (Česko-německý fond budoucnosti, č. 5 13 3273, 2013)

Řešitelka: Jana Nosková

Cílem projektu byla příprava a vydání knihy vycházející z jedinečné sbírky rozhovorů s německými obyvateli Brna, která vznikala v Etnologickém ústavu AV ČR, v.v.i., od konce roku 2009 a která se tematicky zaměřovala na výzkum každodenního života v multikulturním a multietnickém městě od 20. let 20. století do roku 1945/1946. Kniha zahrnuje 13 editovaných rozhovorů, úvodní studii, glosář, uličník a rejstříky, vyšla dvojjazyčně.

 

„Topografie“ dětí a mládeže v meziválečné době a v období 2. světové války. Způsoby vnímání a osvojování si prostoru v biografických pramenech (Program podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR – dlouhodobý pobyt na zahraničním pracovišti, M300581271, 2012–2013)

Řešitelka: Jana Nosková

Projekt si kladl za cíl zkoumat problematiku dětství a mládí v časovém období 20.–40. let 20. století ve Vídni. Danou oblast propojil s problematikou výzkumu vnímání a osvojování si městského prostoru v biografických pramenech. Projekt zahrnul základní výzkum ve sbírkách Institut für Geschichte der Universität Wien – Sammlung Fauennachlässe a Institut für Wirtschafts- u. Sozialgeschichte der Univeristät Wien – Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen.

 

Das Alltagsleben der Deutschen in Brünn in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und seine Darstellung in biografischen Quellen und in der Publizistik der vertriebenen Brünner (Leopold-Kretzenbacher-Stipendium, Schroubek-Fonds Östliches Europa, 2011)

Řešitel: Jana Nosková

Výzkumná zpráva

 

Das Schicksal der tschechischen und deutschen Minderheiten im serbischen und rumänischen Banat. Lebensgeschichten der heutigen Einwohner in Videodokumenten (2011)

Řešitel: Michal Pavlásek

Výzkumná zpráva

 

Tschechisch-deutsche Koexistenz im banatischen Dorf Veliko Srediště. Beispiel für ein tolerantes Zusammenleben oder für einen Konflikt? (2010)

Řešitel: Michal Pavlásek

Výzkumná zpráva

 

Materiály o českých zemích ve sbírkách Johannes-Künzig-Institutu ve Freiburku – výzkum se zaměřením na materiály týkající se německého obyvatelstva z Brna a jeho okolí a na tzv. ego-dokumenty, doplněný výzkumem u narátorů (biografická interview) (Program podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR – dlouhodobý pobyt na zahraničním pracovišti, M300580971, 2009)

Řešitelka: Jana Nosková

Cílem projektu byl základní výzkum ve sbírkách Johannes-Künzig-Institutu ve Freiburgu i. Br. se zaměřením na materiály týkající se německého obyvatelstva z Brna a jeho okolí a na tzv. ego-dokumenty, doplněný výzkumem u narátorů (biografická interview). Projekt sloužil k rozšíření pramenné základny pro další urbánně etnologické výzkumy vztahující se k městu Brnu v období před 2. světovou válkou.

 

Soziale und räumliche Konsequenzen des demographischen Wandels für ostmitteleuropäische Großstädte. Potentiale und Grenzen eines Erfahrungstransfers aus Westeuropa und Ostdeutschland, 2006–2009

V projektu byly sledovány sociální a prostorové důsledky demografických změn ve městech východostřední Evropy.

Členové řešitelského týmu za ČR J. Pospíšilová, J. Grohmannová-Mair, Z. Uherek.

 

„Sacrum et profanum“ v kultuře tradičních svátků (GAČR 404/05/0182, 2005–2007)

Řešitelka: Věra Frolcová

Spoluřešitelka: Eva Večerková

Předmětem projektu je etnologické studium současných a historických pramenů lidové obřadní kultury v rámci liturgického roku z území Čech, Moravy a Slezska. Řešení přispěje k poznání vztahů posvátného a světského, jak se vyvíjejí v symbióze křesťanských konfesí a obyčejů kalendářního cyklu. Prameny z archívních a terénních výzkumů vytvoří východisko pro historické a kulturně-geografické srovnávací studium ve středoevropském kontextu.

 

Konstitutivní vliv tradice na formování vztahů mužů a žen v předmanželských kontaktech a svatebním obřadu (z hlediska gender) (GA AV ČR IAA 900580501, 2005-2007)

Řešitelka: Alexandra Navrátilová

Cílem projektu bylo postihnout působení kulturních vzorů lidové tradice na formy milostných vztahů mezi pohlavími v kulturně-historickém a etnologickém kontextu.

 

Kolektivní paměť města Brna. Její proměny a vývoj ve 20. století (GA AV ČR KJB900580503, 2005–2007)

Řešitelka: Jana Nosková

Spoluřešitelé: Jana Kubíčková (MU Brno), Jana Číhalíková (Statutární město Brno, Archiv města Brna)

Cílem projektu bylo zachycení proměn kolektivní paměti města Brna a jeho obyvatel ve 20. století. Projekt se zaměřil jak na události „velké“ historie, stopy, které zanechala v prostoru města a v lidské paměti, tak na „malou“ historii a každodennost, jevy, které formují lokální identitu.

 

Etnokulturní tradice v současné společnosti. Sondy do problému využívání a funkcí hudebního folkloru (GA AV ČR IAA9058401, 2004-2007)

Řešitelka: Marta Toncrová

Spoluřešitelka: Martina Pavlicová

Spolupracovníci: Lucie Uhlíková

Projekt byl zaměřen na výzkum funkce etnokulturních tradic, zejména hudebně tanečních aktivit, v obecném společenském vývoji i v kultuře lokálních společenství. Sledoval studium historických a společenských souvislostí folkloru v průniku s novodobou transmisí ve vybraných lokalitách.

 

Das multikulturelle Brünn an der Schwelle zum EU-Beitritt (Österreichisches Ost-und Südosteuropa-Institut, 2002–2003)

Řešitelé: J. Pospíšilová, G. Fischer

Forschungszentrum für historische Minderheiten. Partnerem projektu je J. Pospíšilová.

 

Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě (1800 - 1918) (GA AV ČR, A8058101, 2001 – 2003)

Řešitel: Karel Altman

Projekt představoval příspěvek k osvětlení etnické, sociální a politické identity českých obyvatel Moravy od počátku 19. století do roku 1918. Jeho cílem bylo postižení úlohy národopisného hnutí na Moravě pro rozvíjející se českou společnost a srovnání s vývojem v Čechách. Výstupem projektu byla výběrová bibliografie Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti (1800-1918), Brno 2005, a posléze příručka Úvod do studia dějin národopisu na Moravě, Brno 2013.

 

Janáčkovy záznamy lidových písní, hudby a tanců (GA AV ČR B0058001, 2000-2001)

Řešitelka: Lucie Uhlíková

Projekt zaměřený na zpracování folklorního materiálu z Moravy, Slezska a Slovenska, který zaznamenal Leoš Janáček. Příprava kritického vydání.

 

Horňácké písně (Ze zápisů Martina Zemana) (GAČR 404/00/0704, 2000)

Řešitelka: Lucie Uhlíková

Spolupracovníci: Marta Toncrová

Cílem projektu byla edice dosud nepublikovaných písní sběratele Martina Zemana z oblasti Horňácka.

 

Lidové písně z moravského Horňácka (GA ČR 404/99/0035)

Řešitelka: Marta Toncrová

Cílem projektu bylo zveřejnění dosud nepublikovaných zápisů z moravské části Horácka formou písňové edice.

 

Reflexe Cikána a Žida v lidových písních českých zemí – příspěvek ke studiu etnických stereotypů ve střední Evropě (GA AV ČR A0058701, 1998–2001)

Řešitelka: Marta Toncrová

Spolupracovníci: Lucie Uhlíková

Projekt byl zaměřen na stanovení charakteristických znaků obrazu romské a židovské minority v lidových písních z českých zemí a na jejich konfrontaci se slovenským materiálem.

 

Počítačové zpracování osobního fondu a knihovny prof. Oldřicha Sirovátky, DrSc. (GA AV ČR B0058901, 1998–1999)

Řešitel: Andrea Zobačová

V rámci projektu byl zpracován osobní fond folkloristy O. Sirovátky, sestaven inventární seznam a dodatky k již vydané bibliografii. Katalog knihovny je přístupný na internetu.

 

Jarní obřadní cyklus v tradici českého lidu (GA AV ČR A0058702, 1997–2001)

Řešitelka: Věra Frolcová

Projekt je pokusem o souhrnné zpracování pramenů jarního obřadního cyklu a jeho dominanty, Velikonoc, v české lidové kultuře. Zvláštní pozornost věnuje vztahům obřadu a folkloru, jak se dochovaly v současném českém terénu.

 

Kultura dnešních dětí a mládeže se zvláštním zřetelem k folklorním projevům (GA AV ČR, reg. č. A 0058604, 1996-1998)/Culture of today´s youth

Řešitelka: J. Pospíšilová

Spolupracovníci: K. Altman, V. Frolcová, J. Kosíková, A. Navrátilová, M. Toncrová.

Projekt zaměřený na volný čas a kulturu současných školáků a mládeže postihl jevy, které jsou založeny na přímé, personální komunikaci a patří do sféry folklóru a spontánní zábavy. Děti a mládež představují skupinu, v níž dosud žije folklór a v níž vznikají nové folklórní jevy nebo se aktualizují staré, tradiční. Projekt vyústil v publikaci Rajče na útěku (Brno 2003) .

 

Obřady a obyčeje při narození a smrti (GA AV ČR A0058603, 1996-1998)

Řešitelka: Alexandra Navrátilová

Projekt se zaměřil na analýzu a genezi jednotlivých složek obřadů a obyčejů spjatých s narozením a úmrtím jako existenciálně mezních okamžiků životního cyklu člověka.

 

Národopisný výzkum české menšiny ve Vídni. (GA AV ČR, reg. č. A 958404, 1994–1995) / Ethnographical research on the Czech minority in Vienna

Řešitelka: J. Pospíšilová

Spolupracovníci: J. Kosíková, M. Toncrová.

Projekt byl prostřednictvím metody interview a oral history zaměřený na kulturu všedního dne a kolektivní paměť příslušníků české menšiny, na postižení symbolů národní identity; byla pořizována audio a videodokumnetace.

 

Etnická a kulturní identita českého města (GA AV ČR 95 802, 1991–1993)/ Ethnic and cultural identity of a Czech town

Řešitelka: Mirjam Moravcová

Spoluřešitelé: Oldřich Sirovátka/Jana Pospíšilová

Spolupracovníci: B. Soukupová, M. Turková, Z. Uherek, K. Altman, H. Bočková, J. Kosíková, A. Navrátilová.

Cílem projektu byla analýza etnokulturních procesů ve velkoměstě druhé poloviny 19. a 20. století s důrazem na epochu 1860–1939. Směřovala k rozboru obecných a zvláštních rysů v každodenním životě obyvatel velkoměsta, k postižení identity české velkoměstské společnosti a významu lidové kultury v emancipaci této společnosti.

 

 

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. – pracoviště Brno je partnerem projektu Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí (CZ.1.07/2.4.00/17.0038) podpořeného z prostředků ESF OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.